پایگاه مستقل

بازگشت به صفحه اول
  ˜˜˜˜˜کتابخانه دانشگاه شاهد  
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اس‍لام‌ -- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ ق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ش‍رق‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ش‍رق‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍ک‍ن‍درپ‍وری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ق‍دوس‌
خ‍ورس‍ن‍دی‌ طاس‍ک‍وه‌، ع‍ل‍ی‌
رای‍ت‌، ک‍ارت‌
طول‍وزان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ص‍ف‍ای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
س‍پ‍ی‍ت‍م‍ان‌، پ‍روی‍ز( اذک‍ائ‍ی‌)
ب‍ش‍ارت‌، م‍ه‍دی‌
اب‍ن‌ ب‍طلان‌
طب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌
طب‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ح‍زم‌
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌
 
ناشر:
دار ال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ال‍م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌: الات‍ح‍اد ال‍دول‍ی‌ ل‍لاک‍ادی‍م‍ی‍ات‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
طرح‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
چ‍ه‍ارب‍اغ‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
>...<کنز العلوم و الدر المنظوم
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
...<لذت =لذت >الوصال
سکندرپوری ، محمد عبدالقدوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
>...<ینبوع الطب
طبیب شیرازی ، شرف الدین حسن ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
...<الجامع =جامع >فی العسل الموسوم بکتاب ترقیق الاسل لتصفیق العسل
فیروزآبادی ، محمدبن یعقوب ؛  بیروت دار الغرب الاسلامی   ، ۲۰۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
>...<دعوه الاطباء
ابن بطلان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
>...<رساله الاعضاء
ابن نفیس ، علی بن ابی حزم ؛  [تهران ] موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
>...<تاریخ تکامل جراحی جدید
رایت ، کارت ؛  [تهران ] موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسرار الاطباء ، یا، مجربات ایلات چغتایی
طولوزان یونانی ؛  [تهران ] موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
>...<بیاض یوسفی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
>...<مجربات اکبری
شاه ارزانی ، محمد اکبربن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
>...<ضیاء العیون
عمادالدین شیرازی ، محمودبن مسعود ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الکلیات =کلیات >فی الطب لابن رشد
ابن رشد، محمدبن احمد ؛  [مصر] المجلس الاعلی للثقافیه : الاتحاد الدولی للاکادیمیات   ، ۱۹۸۹م . =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فردوس الحکمه فی الطب
طبری ، علی بن سهل ؛  لبنان دارالکتب العلمیه   ، ۲۰۰۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خفی علائی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جشن نامه ابن سینا :سرگذشت و تالیفات و اشعار و آراء ابن سینا
صفا، ذبیح الله ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گلچین جامع از کتب گیاهان دارویی و عطاری ایران
صفایی ، مرتضی ؛  اصفهان چهارباغ   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جنون گاوی بیماری عفونی نوظهور
بشارت ، مهدی ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حکیم رازی ( :حکمت طبیعی و نظام فلسفی )محمدبن زکریای صیرفی
سپیتمان ، پرویز( اذکائی ) ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
علوم انسانی و ماهیت تمدن سازی آن
خورسندی طاسکوه ، علی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه جهان اسلام
تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی   ، -۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9