نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آيا تعداد ميزهاي موجود در سالن هاي مطالعه کتابخانه ها مرکزي کافي است؟

% رای
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 0